Image Alt

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden klantenkaart

april 2016

Door het gebruik van de Klantenkaart kaart verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de toepassing ervan.

KLANTENKAART PROGRAMMA – ALGEMEEN
Als deelnemer aan het Klantenkaart programma kunt u op vertoon van uw Klantenkaart punten sparen bij de verkooppunten van de deelnemende vestigingen. Klantenkaart punten worden in ieder geval niet verstrekt bij aankoop van cadeau-/waardebonnen en bij producten die (volledig) met Klantenkaart verkregen zijn. De door u gespaarde Klantenkaart punten kunt u bij de deelnemende vestigingen inwisselen voor tevoren vastgestelde producten of diensten tegen het daarbij aangegeven aantal Klantenkaart punten en – indien van toepassing – met een bijbetaling.

INSCHRIJVING
Iedere particulier met een correspondentieadres in de Benelux of Duitsland kan zich inschrijven na aankoop van een Klantenkaart. U schrijft zich in door het bij de aanschaf verkregen formulier in te vullen en bij een van de deelnemende vestigingen af te geven. Groenwinkel opent vervolgens op uw naam een Klantenkaart rekening, waarop gespaarde en ingewisselde Klantenkaart punten worden bij- en afgeschreven.

KLANTENKAART
Voor iedere bestelde extra kaart (tot maximaal tien kaarten) of vervangende kaart in geval van een defecte kaart bent u ons € 3,50 administratiekosten verschuldigd. U dient uw handtekening te zetten op de achterkant van de kaart(en). De Klantenkaart blijft eigendom van Groenwinkel.

SPAREN EN INWISSELEN MET DE KLANTENKAART
Naast het sparen van Klantenkaart punten kunt u met uw Klantenkaart ook bepaalde producten of diensten verkrijgen. Dit betekent dat u met uw Klantenkaart direct kunt beschikken over uw Klantenkaart punten. De Klantenkaart heeft dus een waarde. Indien de verstrekte identificatiegegevens niet overeenkomen met de gegevens zoals deze bij Klantenkaart in het bestand zijn opgenomen, wordt de transactie geweigerd en kan de Klantenkaart worden ingenomen. Daarnaast behouden de aanbieders zich het recht voor om naar een identificatiebewijs te vragen. Aan het hierboven gestelde kunt u geen rechten ontlenen en Groenwinkel behoudt zich het recht voor om een transactie te weigeren.

VERLIES EN DIEFSTAL VAN DE KLANTENKAART
In geval van verlies of diefstal van uw Klantenkaart dient u onmiddellijk uw Klantenkaart rekening te blokkeren. Dit kunt u telefonisch doen bij een van de deelnemende vestigingen. Vanaf het moment dat uw Klantenkaart rekening geblokkeerd is, kunt u de bijbehorende Klantenkaart kaarten niet meer gebruiken. U dient een nieuwe Klantenkaart aan te schaffen.

BLOKKERING EN AANSPRAKELIJKHEID
Bij verlies of diefstal bent u als spaarder tot het moment van blokkering verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van uw Klantenkaart.

VERVANGING VAN EEN GEBLOKKEERDE KLANTENKAART REKENING
Na het blokkeren van uw Klantenkaart rekening dient u een nieuwe Klantenkaart voor € 3,50 te kopen. Nadat u een nieuwe kaart heeft gekocht, kunt u telefonisch een verzoek doen om uw Klantenkaart punten over te boeken naar uw nieuwe rekening.

HET SPAREN EN INWISSELEN VAN KLANTENKAART
Iedere houder van een Klantenkaart die bij uw rekening hoort, kan Klantenkaart punten op uw rekening sparen en Klantenkaart punten van uw rekening inwisselen. Hierbij geldt dat de handtekening van de Klantenkaart rekeninghouder op de achterkant van de Klantenkaart kaart moet zijn geplaatst en de rekeninghouder is ingeschreven.

KLANTENKAART SPAREN EN DE AFRONDING
Bij de vaststelling van de door u gespaarde Klantenkaart punten, wordt gekeken naar de door u volledig bestede bedragen/hoeveelheden per periode. Deze bedragen/hoeveelheden en de periode-indeling zijn afzonderlijk vastgesteld door de deelnemende bedrijven (bijv. 1 punt bij besteding van elke € 10,00). Het aantal toe te kennen punten wordt naar beneden afgerond.

HET INWISSELEN VAN KLANTENKAART
U heeft het recht de op uw Klantenkaart rekening bijgeschreven Klantenkaart punten in te wisselen tegen producten of diensten die Groenwinkel op dat moment aanbieden. De op uw Klantenkaart rekening bijgeschreven Klantenkaart punten kunnen alleen door u als Klantenkaart rekeninghouder worden ingewisseld. Hiervoor dient u uw handtekening op uw Klantenkaart kaart(en)te zetten en te beschikken over identificatiegegevens. Indien u als rekeninghouder wilt dat de houders van de extra Klantenkaart kaarten ook Klantenkaart mogen inwisselen, dienen zij te beschikken overeen Klantenkaart kaart behorend bij uw rekening en uw identificatiegegevens. Het is niet toegestaan Klantenkaart te verkopen of te ruilen. Er kunnen geen Klantenkaart punten van uw rekening worden overgeschreven naar andere rekeningen, behalve bij sommige wijzigingen in uw persoonlijke situatie. De Klantenkaart punten kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld. Door middel van o.a. brochures, folders, e-mailings zullen wij u op de hoogte houden van de producten of diensten die u, natuurlijk afhankelijk van de beschikbaarheid, kunt verkrijgen. Daar kunt u ook lezen hoeveel Klantenkaart punten u nodig heeft en welke voorwaarden daarbij van toepassing zijn. Indien u voor een bepaald product of dienst niet voldoende Klantenkaart punten heeft is het bestellen van het door u gewenste niet mogelijk. Op het inwisselen van Klantenkaart punten zijn altijd de Klantenkaart algemene voorwaarden van de Groenwinkel van toepassing.

AANSPRAKELIJKHEID
De Groenwinkel kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd gebruik van uw Klantenkaart, frauduleus inwisselen van Klantenkaart punten of voor de gevolgen van een vertraging bij vervanging van een verloren c.q. gestolen kaart of het bestellen van extra kaarten. Wanneer u de onterecht verkregen Klantenkaart inwisselt, bent u verplicht aan Groenwinkel een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de aangeschafte producten.

WIJZIGINGEN
De Groenwinkel behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen bepaalde producten of diensten als inwisselaanbod in te trekken, deze te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. Wij zullen u hiervan zo goed mogelijk op de hoogte houden. Tevens behouden wij ons het recht voor het benodigde aantal Klantenkaart (en indien van toepassing het bedrag van bijbetaling) dat voor product of dienst ingewisseld moet worden, te wijzigen.

BEËINDIGING DEELNAME
U bent te allen tijde gerechtigd uw deelname aan het programma te beëindigen. Dat kunt u doen door ons telefonisch of persoonlijk hiervan in kennis te stellen, waarbij u de Klantenkaart kaarten op milieuvriendelijke wijze kunt vernietigen. Na beëindiging kunnen geen Klantenkaart punten meer op uw rekening bij- of afgeschreven worden en vervallen alle Klantenkaart punten die staan op uw Klantenkaart rekening. De Klantenkaart punten op uw rekening worden dan geannuleerd. In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u heeft als deelnemer aan het programma, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan Groenwinkel, zijn wij gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw Klantenkaart rekening en de daarop bijgeschreven Klantenkaart punten te annuleren.

BEËINDIGING KLANTENKAART PROGRAMMA
Wij behouden ons het recht voor het Klantenkaart programma te beëindigen. In geval van beëindiging van het programma heeft u nog negen maanden het recht om de op uw rekening bijgeschreven Klantenkaart in te wisselen.

CORRESPONDENTIE/ADRESWIJZIGING
Correspondentie met betrekking tot het programma zal worden gezonden naar het bij ons geregistreerde laatste post- of e-mailadres dat u als rekeninghouder aan ons heeft opgegeven. In geval van een adreswijziging dient de Klantenkaart rekeninghouder dit via info@groenwinkel.nl of via het TPG verhuisbericht door te geven onder vermelding van uw oude en nieuwe adresgegevens en uw Klantenkaart kaartnummer.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Uw gegevens zijn opgenomen in ons bestand. Uw gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden. Wanneer u geen gerichte Klantenkaart aanbiedingen wenst te ontvangen, kunt u dat via info@groenwinkel.nl of telefonisch aan ons door te geven.

KLACHTEN
Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze service en het Klantenkaart programma kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u telefonisch of via info@groenwinkel.nl kenbaar maken aan ons.

SLOTBEPALINGEN
Wij zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zullen u hiervan op de hoogte brengen. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op het Klantenkaart programma en deze algemene voorwaarden.